ISO 20000-1

Norma UNE-ISO/IEC. Gestión de servicios TI

  • Assegurar que els serveis TI estiguin alineats amb les necessitats dels seus clients i usuaris.
  • El compliment dels requisits de negoci, els legals i els reglamentaris.
  • Disposició de personal tècnicament competent i amb la formació adequada per dur a terme les tasques amb les garanties de qualitat exigibles.
  • La participació activa de tot el personal basada en el concepte d'autogestió del lloc de treball i en la formació contínua.
  • La disponibilitat dels recursos materials adequats al procés productiu i d'acord amb el grau de precisió exigit.
  • L'establiment de les mesures necessàries per prevenir, estudiar i eliminar, sempre que això sigui possible, els factors que puguin afectar d'una manera negativa a la gestió dels serveis de TI.
  • L'establiment d'objectius anuals i l'assignació dels recursos, tant tècnics com materials i humans, per a la seva realització, que garanteixi la millora contínua dels nivells de qualitat desitjats.
  • Millorar la comunicació entre el personal que participa en la prestació de serveis TI i els clients i usuaris d'aquests serveis.
  • Millorar l'eficàcia i eficiència dels processos interns de prestació dels serveis TI.