Gestió de processos

Import màxim de l'ajuda:


6.000€


Cost de la solució HST Gestión Pyme:

A partir de 2.000€+ iva

CATEGORIA: Gestió de processos

Solució: HST Gestión Pyme

Digitalització i optimització de la gestió dels processos de negoci mitjançant un programa de gestió adaptat a cada client. Inclou la gestió de: comptabilitat i finances, facturació, projectes, inventaris, compres i pagaments, RRHH i Logística, entre d'altres.


Funcionalitats i serveis de la solució:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d'estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s'adaptarà a aquests canvis.
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Percentatges d'execució associats a les fases

 • Primera: 70%
 • Segona: 30%

Import màxim de l'ajuda

 • 0 < 3 empleats: 2.000 € (hasta 1 usuario)
 • 3 < 9 empleats: 3.000 € (hasta 3 usuarios)
 • 10 < 50 empleats: 6.000 € (hasta 10 usuarios)